Vydání časopisu bylo podpořen Nadací ČEZ. Děkujeme.

Nadace ČEZ

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v PlzniPodpořeno nadací ČEZ

Arnica je vědecký časopis zaměřený na výzkum primárního, sekundárního, terciárního i celoživotního vzdělávání v přírodních vědách. Cílem časopisu je rozvíjet odbornou diskusi v didaktice přírodních věd a podporovat přenos vědeckých výsledků do pedagogické praxe. Tematicky je časopis orientován především na didaktiky přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, biologie, chemie, geografie, geologie a přírodovědně orientovaných průřezových témat, například environmentální výchovy.

Arnica publikuje jen původní vědecké práce, které dosud nebyly předloženy nebo publikovány jinde. Akceptovány jsou texty psané česky, slovensky a anglicky, ve výjimečných případech (např. u prací zaměřených na výzkum příslušného jazyka) i v jiném jazyce. Časopis vychází dvakrát ročně.

Časopis vydává od roku 2011 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni.

ISSN časopisu: 1804-8366

 

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Sedláčkova 38
306 14 Plzeň

Recenzní řízení koordinuje šéfredaktor ve spolupráci s redakční radou. Práce splňující výše uvedené podmínky budou předloženy k posouzení dvěma, v případě potřeby i více anonymním recenzentům a o jejich konečném přijetí rozhodne redakční rada. Všechny práce budou podrobeny jazykové revizi. Redakční rada si vyhrazuje právo nepřijmout rukopis i v případě kladných posudků, bude-li rukopis, ať už jeho obsahové stránka nebo formální úprava, neslučitelná s posláním a zaměřením časopisu. Rukopisy jsou přijímány průběžně a jsou publikovány v pořadí daném průběhem recenzního řízení.

Redaktor:

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. (ZČU Plzeň)

Technický redaktor:

Mgr. Václav Kohout

 

Redakční rada:

RNDr. Jan Kopp, Ph.D. (ZČU Plzeň)

Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (UK Praha)

Prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. (ŽU Žilina)

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (PedF UK Praha)

doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (FSTR Bratislava)

Mgr. Petra Vágnerová (FPE ZČU Plzeň)

RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD. (UKF Nitra)

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. (FPE ZČU Plzeň)

Prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. (UMB Banská Bystrica)

Doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. (UP Olomouc)

Prof. RNDR. Ivo Volf, CSc. (UHK Hradec Králové)