Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v PlzniPodpořeno nadací ČEZ

Arnica je vědecký časopis zaměřený na výzkum primárního, sekundárního, terciárního i celoživotního vzdělávání v přírodních vědách. Cílem časopisu je rozvíjet odbornou diskusi v didaktice přírodních věd a podporovat přenos vědeckých výsledků do pedagogické praxe. Tematicky je časopis orientován především na didaktiky přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, biologie, chemie, geografie, geologie a přírodovědně orientovaných průřezových témat, například environmentální výchovy.

Arnica publikuje jen původní vědecké práce, které dosud nebyly předloženy nebo publikovány jinde. Akceptovány jsou texty psané česky, slovensky a anglicky, ve výjimečných případech (např. u prací zaměřených na výzkum příslušného jazyka) i v jiném jazyce. Časopis vychází dvakrát ročně.

Časopis vydává od roku 2011 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni.

ISSN časopisu: 1804-8366

 

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Sedláčkova 38
306 14 Plzeň